3 дахь өдрийн дүн

802

Блиц төрөл

8-10 нас. Охид

14-16 нас. Хөвгүүд

14-16 нас. Охид

Рапид төрөл

8-10 нас. Охид

8-10 нас. Хөвгүүд

11-13 нас. Охид

11-13 нас. Хөвгүүд

14-16 нас. Охид

14-16 нас. Хөвгүүд

64 буудалт даам

5-7 нас. Охид

5-7 нас. Хөвгүүд

Турк даам

5-7 нас. Охид

5-7 нас. Хөвгүүд