Монголын даамын холбооны 2022 оны тэмцээн уралдааны хуваарь

815

Монголын даамын холбоо, Нийслэлийн даамын холбоо болон орон нутгийн холбоодоос 2022 онд зохион байгуулах тэмцээн уралдааны хуваарь гарлаа.