Өсвөрийн УАШТ-ий нэгдсэн дүн

762

Үндсэн төрөл

5-7 нас. Хөвгүүд

5-7 нас. Охид

8-10 нас. Хөвгүүд

8-10 нас. Охид

11-13 нас. Хөвгүүд

11-13 нас. Охид

14-16 нас. Хөвгүүд

14-16 нас. Охид

Рапид төрөл

5-7 нас. Хөвгүүд

5-7 нас. Охид

8-10 нас. Хөвгүүд

8-10 нас. Охид

11-13 нас. Хөвгүүд

11-13 нас. Охид

14-16 нас. Хөвгүүд

14-16 нас. Охид

Блиц төрөл

5-7 нас. Хөвгүүд

5-7 нас. Охид

8-10 нас. Хөвгүүд

8-10 нас. Охид

11-13 нас. Хөвгүүд

11-13 нас. Охид

14-16 нас. Хөвгүүд

14-16 нас. Охид

64 буудалт даам

5-7 нас. Хөвгүүд

5-7 нас. Охид

8-10 нас. Хөвгүүд

8-10 нас. Охид

11-13 нас. Хөвгүүд

11-13 нас. Охид

14-16 нас. Хөвгүүд

14-16 нас. Охид

Турк даам

5-7 нас. Хөвгүүд

5-7 нас. Охид

8-10 нас. Хөвгүүд

8-10 нас. Охид

11-13 нас. Хөвгүүд

11-13 нас. Охид

14-16 нас. Хөвгүүд

14-16 нас. Охид