Өсвөрийн УАШТ-ий дүн мэдээлэл. Үндсэн төрөл

755

Үндсэн төрөл

5-7 нас. Хөвгүүд

5-7 нас. Охид

8-10 нас. Хөвгүүд

8-10 нас. Охид

11-13 нас. Хөвгүүд

11-13 нас. Охид

14-16 нас. Хөвгүүд

14-16 нас. Охид